در رابطه با دسته‌بندی قفس و ملزومات

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

پاراگراف‌های زیر را برای توضیحات طولانی تر استفاده کنید، یا برای ایجاد راهنمای دسته‌بندی یا قوانین:

چرا مردم باید این دسته‌بندی را استفاده کنند؟ برای چه منظوری است؟

این دسته‌بندی چقدر با دسته‌بندی‌های موجود تفاوت دارد؟

موضوعات این دسته‌بندی باید شامل چه مواردی باشند؟

آیا به این دسته‌بندی نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم این دسته‌بندی را با یک دسته‌بندی یا زیر‌دسته‌بندی دیگر ادغام کنیم؟